Konsultacje o transporcie zbiorowym

Zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin,  w godzinach 7.00 – 15.00
  • na stronie internetowej pod adresem: www.ekocde.pl/konsultacje;

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać od 11 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r.:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
    konsultacje@zdit-koszalin.pl, bądź poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.ekocde.pl/konsultacje
  • osobiście lub pocztą w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: 
    Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin;

Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. ,,Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego" upływa w dniu 1 kwietnia 2019 r. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.