Regulamin Forum

Regulamin Forum Obywatelski Koszalin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego Forum „Obywatelski Koszalin” Urzędu Miejskiego w Koszalinie zwanego dalej Forum, prowadzonego przez administratora - Urząd Miejski w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski    6-7.

2. Forum jest wyodrębnioną z serwisu internetowego www.koszalin.pl częścią, która służy do prowadzenia przez użytkowników dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat konsultowanych w Gminie Miasto Koszalin inwestycji, projektów miejskich i projektów uchwał.

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a. Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się odpowiednio do administratora.
b. Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
c. Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
d. Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków.
e. Wątek - dyskusja w określonym temacie
f. Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
g. Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

Użytkownicy

4. Użytkownikiem jest każda zarejestrowana osoba fizyczna.

5. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła, za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.

6. Każdy użytkownik działa na Forum pod wybraną przez siebie nazwą.

7. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

Posty

8. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum. Zamieszczanie postów na Forum możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.

9. Podczas korzystania z Forum Obywatelski Koszalin zabrania się:

 • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, 
 • obrażania użytkowników forum,
 • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe i obsceniczne,
 • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej),
 • propagowania przemocy,
 • naruszania zasad Netykiety,
 • rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem,
 • umieszczania przez uczestników na łamach Forum Obywatelski Koszalin wszelkich informacji reklamowych,
 • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
 • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
 • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
 • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Forum Obywatelski Koszalin, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
  Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.

10. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez moderatora zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

11. Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum.