Zgłoś nową nazwę ulicy Oskara Lange i Lucjana Szenwalda

Wytyczne dotyczące nadawania nazw ulicom i placom w mieście Koszalin (na podstawie Uchwały Nr VIII/66/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z 15 marca 2007 roku)

    1. Nazwa ulicy nie może przekraczać 30 znaków komputerowych.
    2. Przy ustalaniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić:
        a) istniejące nazwy obiektów,
        b) położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcje historyczno–gospodarczą, oraz charakter najbliższej okolicy,
        c) cechy charakterystyczne dla danej ulicy,
        d) charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie,
        e) jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie miasta.
    3. Nie należy nadawać nazw:
        a) już zastosowanych jako nazwy innych ulic, ani też nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących w istniejących nazwach ulic,
        b) zawierających w sobie elementy i skojarzenia o negatywnym znaczeniu.
    4. Należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących.
    5. Nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby
    6. Nazwy ulic i placów podawane są według zasad pisowni polskiej. W szczególności:
        a) nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w pierwszym przypadku,
        b) nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób zapisuje się w drugim przypadku podając na pierwszym miejscu imię. Przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między wyrazami umieszcza się myślnik,
        c) nazwy pochodzące od rzeczowników nie posiadające formy przymiotnikowej, zapisuje się w drugim przypadku,
        d) nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich powinny zachować oryginalną pisownię, o ile są pisane alfabetem łacińskim. W innym przypadku winny być zapisane według pisowni polskiej z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.
    7. Nazwy ulic nie mogą propagować komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744)

Propozycje nowych nazw ulic prosimy składać w terminie od 14 do 27 marca 2017 roku w punktach konsultacyjnych:

    1) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7;
    2) Sklep Sano, ul. Zubrzyckiego 2;
    3) Klub Osiedlowy KSM „Na Skarpie”, ul. Na Skarpie 17.

albo elektronicznie na stronie obywatelski.koszalin.pl

Zgłoś swoje promozycje poprzez formularz on-line, klikając w poniższe nazwy ulic:

  • Oskara Lange
  • Lucjana Szenwalda