Zaproszenie do ewaluacji Strategii Rozwoju Koszalina

Strategia Rozwoju Koszalina (SRK) stanowi najważniejszy miejski dokument planistyczny, określa podstawowe kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego w perspektywie do 2020 roku.

 

Strategia w sposób ogólny przedstawia wizję Koszalina – pożądany obraz, do którego dążymy. Dla urzeczywistnienia przyjętej wizji wytyczono cztery cele strategiczne, tj. I Koszalin sprawny komunikacyjnie, II Nowoczesna gospodarka, III Przyjazna przestrzeń miejska, IV Czyste środowisko. Uszczegółowieniem tych celów są przyporządkowane im cele operacyjne.

 

Miasto realizuje swoje działania w oparciu o zapisy Strategii. Podlegają one bieżącemu monitoringowi, który corocznie przedstawiany jest w formie raportów z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina na sesji Rady Miejskiej (raporty dostępne on-line: http://www.koszalin.pl/pl/page/strategia-rozwoju-koszalina ).

 

Jedną z form kontroli procesu wdrażania (którą przewiduje SRK) stanowi ewaluacja okresowa (on-going) – przeprowadzona w trakcie obowiązywania dokumentu. Ta forma ewaluacji ma na celu poprawę, ulepszenie procedur wdrażania, ocenę założeń przyjętych w Strategii oraz zaobserwowanie zmian, które od 2013 roku, wskutek realizacji SRK, zaszły w naszym Mieście.

 

Urząd Miejski z początkiem 2017 roku przystąpił do ewaluacji SRK, w ramach której wraz z firmą EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska przeprowadza badanie aktualności Strategii. Badanie skierowane jest zarówno do mieszkańców Koszalina, jak i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji. W ramach badania z częścią spośród Państwa, ankieterzy firmy EU-CONSULT sp. z o.o. spotkają się na ulicach naszego Miasta (w dniach 3.03 – 11.03), dla pozostałych przygotowaliśmy ankietę telefoniczną oraz kwestionariusz ankiety dostępny on – line.

 

Ankieta on-line dostępna będzie w dniach 7.03 – 15.03. br. pod adresem: http://www.badania-eu-consult.com/poll/index.php/survey/index/sid/973419/newtest/Y/lang/pl.

 

Celem ankiety jest zbadanie opinii mieszkańców oraz wyciągnięcie płynących z nich wniosków, by móc stale udoskonalać proces długofalowego planowania rozwoju społeczno – gospodarczego Koszalina. Państwa wsparcie jest nieodzownym elementem powodzenia prowadzonych badań, wobec czego zachęcamy do wzięcia w nich udziału oraz podzielenia się z nami swoimi opiniami.

Licząc na Państwa współprace zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

List polecający