Wyniki konsultacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego

Znamy już wyniki konsultacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. W ankiecie trwającej od 27 kwietnia do 14 maja 2017r. wypowiedziało się 130 mieszkańców. Mimo, że mieszkańcy pozytywnie oceniają dotychczasowe edycje, uważają, że zmiany w kolejnych edycjach są potrzebne.

Większość mieszkańców (65%) ocenia pozytywnie dotychczasowe edycje Budżetu Obywatelskiego. Jako jego najmocniejsze strony są wskazywane: stworzenie możliwości wpływu mieszkańców na rozwój Miasta, ciekawe i różnorodne projekty, aktywizację obywatelską mieszkańców i wzrost ich zaangażowania w rozwój Miasta. Jako słabe strony Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie mieszkańcy najczęściej wymieniali: realizację zwycięskich projektów, charakter zgłaszanych projektów (np. nieogólnodostępne), rolę Rady Budżetu Obywatelskiego.

Połowa uczestników ankiety pozytywnie ocenia sposób informowania mieszkańców podczas dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego. Jak wynika z konsultacji, konieczne jest rozszerzenie informowania m. in. poprzez portal społecznościowy facebook, stronę www Miasta poświęconą BO, spotkania otwarte.

Mieszkańcy pozytywnie zaaprobowali wszystkie zmiany zaproponowane w przyszłych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

76% mieszkańców wypowiedziało się za rezygnacją z preselekcji projektów przez Radę BO – wszystkie poprawne formalnie projekty trafiałyby pod głosowanie mieszkańców.

80,5% uczestników ankiety uważa, że potrzebne jest wyodrębnienie z puli środków BO kwoty przeznaczonej dla każdego z osiedli, o której przeznaczeniu decydowali by mieszkańcy tego osiedla.

Wg 91% mieszkańców potrzebne jest poszerzenie wsparcia merytorycznego Miasta na etapie tworzenia projektów.

80% mieszkańców uważa, że proces BO powinien być połączony z debatą na temat potrzeb i priorytetów Miasta.

Jako uzupełnienie ankiety konsultacyjnej, zostało przeprowadzone badanie fokusowe. Badanie zostało przeprowadzone 11 maja 2017r. Wzięło w nim udział 8 osób – losowo wybranych pomysłodawców projektów składanych do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze rekomendacje projektodawców biorących udział w konsultacjach to:

  1. Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pomysłodawców na etapie tworzenia projektów.

  2. Zwiększenie kwoty przeznaczanej na Budżet Obywatelski (do ok. 1% budżetu Miasta).

  3. Stworzenie nowej strony WWW dedykowanej wyłącznie Budżetowi Obywatelskiemu.

  4. Zrezygnowanie z etapu oceny merytorycznej wniosków i dopuszczenie do głosowania wszystkich projektów, które spełniają wymogi formalne.

  5. Ściślejsze weryfikowanie (podczas oceny formalnej) spełniania w składanych wnioskach zasady możliwości korzystania ze zrealizowanej inicjatywy przez ogół mieszkańców.

  6. Zapewnienie czasu i miejsca dla pomysłodawców do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi potrzebami Miasta (lub danego obszaru), do ewentualnego łączenia swoich pomysłów.

  7. Zadbanie o promocję samej idei budżetu obywatelskiego i zrealizowanych wcześniej inicjatyw (spot promocyjny, logotyp, wyraźne fizyczne oznakowanie).

  8. Wprowadzenie głosowania „ważonego” w postaci przyznawania różnej liczby punktów kilku projektom, w zależności od ich znaczenia dla osoby głosującej.

  9. Przekazywanie przez Miasto pełnej informacji o etapach wdrażania wytypowanych pomysłów (w tym o przyczynach ewentualnych opóźnień).

Wyniki konsultacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.