Wybory do Rad Osiedli w Koszalinie w 2016 r.

Informacje ogólne


Rada Miejska w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Koszalinie,  które odbędą się  w dniu 23 października  2016 r.  W związku z tym  obradowała Miejska Komisja Wyborcza  powołana do ich przeprowadzenia, która  przyjęła kilka ważnych dokumentów organizacyjnych związanych z wyborami. Komisja, której przewodniczy Tomasz Czuczak, Sekretarz Miasta Koszalina podjęła  uchwały w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego oraz  rejestracji list kandydatów na członków Rady Osiedla wraz z harmonogramem  przyjmowania zgłoszeń. Zatwierdzono wzory druków dotyczących zgłaszania kandydatów na członka Rady Osiedla (wraz z wykazem osób popierających kandydata), zgłaszania kandydatów do pracy w osiedlowej komisji wyborczej, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Wybory w nowej formule (od 2008r.) odbędą się po raz czwarty ( w tym wybory w 2010 roku do Rady Osiedla „Jamno - Łabusz”). Pierwsze odbyły się w październiku 2008r.  Frekwencja wyniosła 6%.

Wybory przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza  i  Osiedlowe Komisje Wyborcze.

Zasady ogólne:

-  wybory członków Rady Osiedla są: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym;

-  głosować można tylko osobiście;

-  prawo wybierania przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze Osiedla, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat;

-  wybranym w skład Rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania;

-  wybory odbywają się w niedzielę w godzinach od 8.00 do 18.0;

-  wybieramy 15 członków  do 17 Rad Osiedli;

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla określa ordynacja wyborcza.

Zgłaszanie kandydata na członka Rady Osiedla

  1. Kandydata na członka Rady  Osiedla  (odrębnie dla każdej Rady) zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z  listą osób popierających kandydaturę.
  2. Zgłaszając kandydata na członka Rady należy podać jego nazwisko i imię, zawód i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie Radę, do której następuje zgłoszenie kandydata.
  3. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności do danej Rady. Kandydat opatruje oświadczenie datą i własnoręcznym podpisem.
  4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych na terenie Osiedla.
  5. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 23 września 2016 r. Uprawnionym do zgłoszenia jest co najmniej jedna osoba, która udzieliła poparcia kandydatowi.

Formularze są dostępne również w Biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 211 (poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku  w godz.7.15 – 15.15) tel. 94- 348-86-40   oraz do pobrania na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl  (w zakładce aktualności pod hasłem WYBORY DO RAD OSIEDLI – 2016 ROK).

Zgłaszanie kandydatów na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych

 

  1. W skład Osiedlowej Komisji Wyborczej wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący i jego zastępca, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta Miasta, Rady Osiedli, kluby radnych Rady Miejskiej, grupę co najmniej 15 mieszkańców osiedla.
  2. W skład komisji wyborczej mogą wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali na terenie Miasta Koszalina.
  3. Członkiem Osiedlowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach do rady osiedla.
  4. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
  5. Do zgłoszenia dołącza się zgodę kandydata na pracę w Osiedlowej Komisji Wyborczej.

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 30 września 2016 r. w Biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 211 (poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godz.7.15 – 15.15) tel. 94- 348-86-40  oraz do pobrania na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl (w zakładce aktualności pod hasłem WYBORY DO RAD OSIEDLI – 2016 ROK).

KALENDARZ WYBORCZY

1. Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli - 30 dni przed dniem wyborów do dnia 23  września 2016 r.

2. Zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych - 21 dni przed dniem wyborów do dnia 30 września 2016 r.

3. Powołanie osiedlowych komisji wyborczych - 17 dni przed dniem wyborów do dnia 06 października 2016 r.

4. Rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych - 14 dni przed dniem wyborów do dnia 09 października 2016 r.

5. Sporządzenie spisu wyborców - 7 dni przed dniem wyborów do dnia 16 października 2016 r.

6. Kampania wyborcza – od dnia zarządzenia wyborów do zakończenia głosowania do dnia 23 października 2016 r.

7. Głosowanie dnia 23 października 2016 r. w godz. 8.00 do 18.00


REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

Miejska Komisja Wyborcza w Koszalinie informuje, że rejestruje listy kandydatów
na członków Rad Osiedli wg następującego harmonogramu:

 

 

12 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  17.00

13 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  15.15

14 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  15.15

15 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  15.15

16 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  15.15

 

19 września 2016 r. od godziny 15.00 do godziny  17.00

20 września 2016 r. od godziny 15.00 do godziny  18.00

21 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  18.00

22 września 2016 r. od godziny 15.00 do godziny  18.00

23 września 2016 r. od godziny 13.00 do godziny  20.00

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie:

Urząd Miejski w Koszalinie

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

Pokój 107 -  sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

tel. w godzinach  pracy Komisji 94 34 88 646

(informacji udziela Biuro Rady Miejskiej pok. 211, tel. 94 348 86 40)

 

Jak wybierać?

 

W lokalu wyborczym otrzymamy kartę do głosowania z wypisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów. Żeby nasz głos był ważny należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska interesującego nas kandydata. Zaznaczamy w ten sposób od jednego do 15 nazwisk. Jeżeli nie zaznaczymy żadnej kratki, zaznaczymy więcej niż 15 lub własnoręcznie dopiszemy nazwisko kandydata – głos będzie nieważny. Informacja o sposobie głosowania będzie wywieszona w lokalu wyborczym.