Komunikat

Submissions for this form are closed.

Strategia Rozwoju Koszalina

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że powołany przeze mnie Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Koszalina zakończył prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Koszalina. Uwzględniliśmy opinie mieszkańców uzyskane  w badaniu przeprowadzonym przez Urząd Miejski  w  czerwcu 2012 r. oraz uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji społecznych „Diagnozy społeczno – gospodarczej miasta Koszalina” oraz „Założeń strategicznych” przeprowadzonych w październiku 2012 r. 

Projekt Strategii Rozwoju Koszalina przedstawia scenariusz rozwoju naszego miasta do 2020 roku.   Wynika  m.in. z diagnozy społeczno – gospodarczej a także z analizy barier i zagrożeń oraz wskazanych potencjałów. Dokument wyznacza wizję, misję oraz cele strategiczne i operacyjne, określa również sposób wdrażania, monitorowania postępów realizacji Strategii oraz procedury jej  ewaluacji i aktualizacji.

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dyskusji nad projektem zaktualizowanej Strategii Rozwoju Koszalina. Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do wytyczonych w nim kierunków rozwoju Koszalina. Mam nadzieję, że Strategia będzie swoistą konstytucją dalszego  rozwoju naszego miasta, drogowskazem, którym będziemy się kierować przy realizacji wielu inwestycji i projektów.

Wyrażam również przekonanie, że Państwa wnioski, opinie i prepozycje będą miały wpływ na ostateczną wersję dokumentu. Pozwolą  także na określenie ostatecznego rodzaju i obszaru działań  Władz Miasta  do 2020 roku.

Uprzejmie informuję, że projekt Strategii Rozwoju Koszalina zamieszczony został na stronie internetowej www.koszalin.pl oraz www.obywatelski.koszalin.pl a także może być udostępniony przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie  przy ul. A. Mickiewicza 26, pok. 1a. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu dostępny jest na wskazanej powyżej stronie internetowej. 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od  27 lutego 2013 r. do 25 marca 2013 r.

UWAGA ! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA ! 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 18 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym omówiony  zostanie projekt Strategii Rozwoju Koszalina wraz ze zgłoszonymi  opiniami, propozycjami  z Państwa strony.

Piotr Jedliński

Prezydent Koszalina