Ogłoszenie Prezydenta Miasta Koszalina o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

o przeprowadzeniu  konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)  zawiadamiam o terminie i formach konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zakres konsultacji obejmuje określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie rewitalizacji. Stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z orangami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia, oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2  ustawy o rewitalizacji, uwag, propozycji i opinii dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r. w formie:

1)    Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

2)    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. w Sali nr 300, na III piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

3)    Zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 1100  do 1500, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w pokojach nr 312 i nr 310.

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem – Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, będzie dostępny w terminie konsultacji:

  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.koszalin.pl/ oraz na stronach internetowych Koszalina: http://www.koszalin.pl/, http://www.obywatelski.koszalin.pl/,
    • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w pokojach nr 312 i nr 310.

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 26 lutego 2018 r.:

a)       drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

b)      bezpośrednio w Kancelarii  Urzędu Miejskiego w Koszalinie

c)       drogą elektroniczną na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Koszalina oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. 

Dokumenty:

1. Uchwała

2. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Koszalina

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji - Formularz Zgłoszeniowy

4. Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji

5. Rekomendacja dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji

6. Formularz konsultacyjny dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Prezydent Miasta

 

Piotr Jedliński