Koszaliński Budżet Obywatelski 2016. Od 18 maja można składać projekty!

Od 18 maja do 15 czerwca 2015 roku można składać projekty  do trzeciej edycji koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty powinny być złożone na specjalnym formularzu dostępnym w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w Biurze Komunikacji Społecznej (p. 203) lub na stronie internetowej www.obywatelski.koszalin.pl.
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w Biurze
Komunikacji Społecznej (pok. 203) lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: bks.koszalin@gmail.com lub tomasz.nowe@um.koszalin.pl.

Projekty mogą być zgłaszane przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą na terenie Koszalina, mieszkańca lub grupę mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z wymienionych podmiotów może złożyć więcej niż jeden wniosek.  Każdy projekt musi zostać poparty przynajmniej 15 podpisami mieszkańców. Pamiętać należy, aby projekty dotyczyły zadań pozostających w kompetencjach samorządu miasta Koszalina.

Złożone projekty zostaną podzielone na dwie kategorie:
1.    projekty o wartości do 50.000 złotych,
2.    projekty o wartości od 50.000 do 500.000 złotych.

Wszystkie projekty podlegać będą ocenie formalnej pod względem spełniania warunków zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Koszalina nr 75/ 265 /15 (z dnia 29 kwietnia 2015 roku) w sprawie trybu zgłaszania projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.   Następnie  projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostki organizacyjne miasta pod względem możliwości ich realizacji. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna projektów przeprowadzona przez Radę Budżetu Obywatelskiego. Rada Budżetu Obywatelskiego wskaże nie więcej niż 10 projektów w każdej z dwóch kategorii.

Od 15 do 29 maja można zgłosić swoją kandydaturę do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego

Rada Budżetu Obywatelskiego 2016 liczyć będzie 30 osób. Do Rady Budżetu zaproszonych zostanie 16 mieszkańców Koszalina (w ubiegłej edycji 15), w Radzie znajdzie się także przedstawiciel Rady Seniorów (wraz z innymi pięcioma przedstawicielami rad działających przy Prezydencie Miasta). W skład Rady wejdzie także 8 przedstawicieli środków masowego przekazu (w poprzedniej edycji było ich 10). Rada  zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Koszalina. Przewodniczącym Rady będzie Sekretarz Miasta. Mieszkańcy Koszalina mogą zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie w dniach od 15 do 29 maja. W przypadku większej ilości zgłoszeń, kandydaci zostaną wybrani drogą losowania. W przypadku, gdy liczba chętnych spośród zaproszonych przez Prezydenta Miasta będzie mniejsza niż 14 osób, dopuszczalne będzie zwiększenie liczby mieszkańców w Radzie Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenia można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój nr 203 lub adres e-mail: bks.koszalin@gmail.com lub tomasz.nowe@um.koszalin.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, adres do korespondencji oraz krótkie uzasadnienie swojej kandydatury (max 100 słów). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 94-348-86-08 i na stronie internetowej www.obywatelski.koszalin.pl

Rada Budżetu Obywatelskiego będzie spotykała się na posiedzeniach, podczas których w pierwszej kolejności oceniane będą zgłoszone projekty, następnie spośród wszystkich Rada wybierze do 20 projektów, które umieszczone zostaną w ankiecie i poddane pod głosowanie mieszkańców Koszalina. W posiedzeniach Rady mogą brać również udział osoby spoza jej składu (jednak bez prawa głosu).

Ocena merytoryczna projektów zostanie dokonana z uwzględnieniem wielu kryteriów, które maja na celu pomoc w wyborze najbardziej potrzebnych, interesujących i pozwalających na rozwój miasta projektów.

Kwestie zasad i trybu powołania Rady Budżetu Obywatelskiego oraz jej zadań reguluje zarządzenie nr 75/ 264/ 15 Prezydenta Miasta Koszalina  z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Ramowy terminarz Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

15 maja – 29 maja     Nabór do Rady Budżetu Obywatelskiego
do 15 czerwca     Powołanie Rady Budżetu Obywatelskiego

18 maja – 15 czerwca     Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego, informacyjne spotkania z mieszkańcami, pomoc w wypełnianiu formularzy, kampania informacyjna

do 20 sierpnia     Ocena projektów do Budżetu Obywatelskiego przez wydziały UM i instytucje miejskie

wrzesień     Cotygodniowe spotkania Rady Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami i autorami projektów, Dzień z Budżetem Obywatelskim promocja projektów i głosowania mieszkańców, prezentacja projektów, promocja udziału w głosowaniu –  kampania informacyjna

2 – 16 listopada     Głosowanie na projekty – Internet, około 30 punktów w całym mieście

początek grudnia     Wyniki III edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego