Konsultacje społeczne w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin” (PGN)

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin” (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin ma na celu określenie działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

  1. W ramach udziału społeczeństwa wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Planu oraz składać uwagi i wnioski co do jego treści.
  2. Opracowanie jest dostępne w:

- formie papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, pokój 31, gdzie w godzinach urzędowania wyłożona jest do wglądu niezbędna dokumentacja sprawy,

- formie elektronicznej na stronach www.bip.koszalin.pl i www.obywatelski.koszalin.pl, gdzie dostępne są również formularze zgłaszania uwag i wniosków.

3. Uwagi i wnioski do opracowania można składać w w/w terminie na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, ustnie do protokołu w pokoju 31 ul. A. Mickiewicza 26 oraz drogą mailową na adres: zbigniew.iwonicki@um.koszalin.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Koszalina.

Konsultacje społeczne Planu będą trwały od 24 sierpnia do 13 września 2016 r.

Wszystkie złożone w w/w terminie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone.

- Prognoza;

- Plan;

- Formularz (PDF);

- Formularz (DOC);

Z góry dziękuję za wyrażone i przesłane  uwagi i wnioski.


PREZYDENT MIASTA KOSZALINA