Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

informujące o spotkaniu z interesariuszami rewitalizacji,

w ramach  konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

 

Na podstawie art 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) zawiadamiam o spotkaniu otwartym, na które zapraszam  interesariuszy rewitalizacji w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 1700, do Sali 300 Urzędu Miejskiego  w Koszalinie.

Zakres prowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie obejmuje określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który jest – zgodnie z ustawą o rewitalizacji,  organem opiniodawczo-doradczym w zakresie rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia, oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026.

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem – Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, jest dostępny w terminie konsultacji, do dnia 26 lutego 2018 r.:

  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.koszalin.pl/ oraz na stronach internetowych Koszalina: http://www.koszalin.pl/, http://www.obywatelski.koszalin.pl/
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w pokojach nr 312 i nr 310.

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do 26 lutego 2018 r. na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński