Informacja Prezydenta Miasta Koszalina

Prezydent Miasta informuje, że 9 maja 2019 r. weszła w życie Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Giny Miasto Koszalin zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych  gruntów.

Na podstawie §1 uchwały wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym będącym właścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub współwłaścicielami gruntów w udziałach związanych z lokalami mieszkalnymi oraz ze stanowiskami postojowymi lub garażami, a także spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi - w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz na cele stanowisk postojowych lub   garaży.

Wysokość bonifikaty wynosi 60 % opłaty jednorazowej za przekształcanie.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym jeżeli w dniu, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wnioskodawca nie posiada zadłużenia wobec Gminy Miasto Koszalin z tytułu podatku od nieruchomości  i opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;

2) nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na własne cele mieszkaniowe wnioskodawcy i nie jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej;

3) w przypadku przekształcenia na rzecz tej samej osoby wielu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności, związane z własnością  lokali mieszkalnych, stanowisk postojowych i garaży lub przekształcenia wielu praw do nieruchomości, bonifikatę stosuje się wyłącznie do przekształcenia udziału związanego z własnością jednego lokalu mieszkalnego wraz udziałem związanym z jednym stanowiskiem postojowym lub z jednym garażem albo do przekształcenia jednej nieruchomości gruntowej.

 

Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych które:

1)  w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia  z dniem 01 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ;

2)  w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, jeżeli przekształcenie nastąpiło po dniu 01 stycznia 2019 r., zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jednocześnie informuję, że wniesienie wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej skutkować będzie wydaniem przez Prezydenta Miasta Koszalina z urzędu stosownego zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia wniesienia tych opłat. Zaświadczenie będzie stanowiło podstawę do wystąpienia przez  właściciela z wnioskiem do  Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Druki wniosków do pobrania:

 

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
  3. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Wydział Nieruchomości pok. 323 i  328 A lub  pod nr telefonów:  94 348 88 15 , 94 348 88 21.