Gminny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr XXXI/443/2017 Rady Miejskiej w  Koszalinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Miasta Koszalina, dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXIX/392/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do sporządzanego projektu programu rewitalizacji można zgłaszać w terminie do 9 czerwca 2017 r. w formie wypełnionych formularzy. Wzór formularza dostępny jest w Kancelarii Urzędu oraz na stronach internetowych: www.bip.koszalin.pl i  www.koszalin.pl).

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godzinach pracy Urzędu,

- w wersji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na Epuap.