Koszaliński Budżet Obywatelski 2014 założenia

Mieszkańcy Koszalina będą mogli sami zdecydować, na jakie inwestycje ma być wydana część budżetu miasta. W przyszłym roku, w ramach tzw. Budżetu Partycypacyjnego, z miejskich pieniędzy na ten cel będzie przeznaczony jeden milion złotych.  

W latach następnych jego wysokość będzie wyznaczał Prezydent Miasta.

Pomiędzy 19 kwietnia a 9 maja mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi do założeń Budżetu Partycypacyjnego. Podsumowaniem tego etapu było otwarte spotkanie w dniu 9 maja, podczas którego Koszalinianie mogli bezpośrednio wyrazić swoje zdanie na temat założeń przedłożonych przez Prezydenta Miasta. Wszystkie uwagi i opinie wyrażone podczas pierwszego etapu zostały zawarte w załącznikach, które są dostępne u dołu strony.

W dniach 3 - 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

UWAGA!!!  Projekt podlega  złożeniu WYŁĄCZNIE na formularzu zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego w Koszalinie w 2014r., stanowiącym załącznik nr 1 do poniższego zarządzenia.

Formularz można złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, II piętro pok. 201 lub elektronicznie. W przypadku zgłoszenia elektronicznego należy zeskanować formularz i wysłać go na adres: kamil.bednarz@um.man.koszalin.pl.

Poniżej treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie przygotowania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego w Koszalinie na 2014 r. wraz z załącznikiem - formularzem zgłoszeniowym.

Zarządzenie Nr 388/1674/13

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 31 maja 2013 r.

 

 

w sprawie przygotowania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego w Koszalinie na 2014r. 

 

 

Na podstawie:

§ 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 194/741/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami

 

zarządzam co następuje:

 

 

§1.  Zarządzam tryb zgłaszania projektów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2014 rok, które będą podlegały konsultacjom społecznym.

 

§ 2. 1.Projekt może być złożony przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działające na terenie Koszalina a także przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 16 lat, biorąc pod uwagę datę roczną.  

 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą złożyć więcej niż jeden projekt.

 

§ 3. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w kompetencjach Gminy Miasta Koszalin.

 

§ 4. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 PLN brutto.

 

2. Kwota przeznaczona na projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego w roku 2014 wynosi 1.000.000,00 PLN.

 

§5. 1. Projekt podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym propozycji projektów 
do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego w Koszalinie w 2014r., stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia w terminie od dnia 3 czerwca 2013r. do dnia 28 czerwca 2013r., w Urzędzie Miejskim w Koszalinie – w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w Biurze Komunikacji Społecznej pok. 201, elektronicznie przy użyciu formularza on-line na stronie internetowej www.obywatelski.koszalin.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres: kamil.bednarz@um.man.koszalin.pl.

 

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu na stronie internetowej pod adresem: www.obywatelski.koszalin.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Koszalinie – Kancelarii Urzędu Miejskiego i Biurze Komunikacji Społecznej pok. 201, w godzinach pracy Urzędu.

 

§ 6. Złożony projekt będzie podlegał ocenie formalnej pod względem spełnienia warunków zawartych w zarządzeniu. Projekt niezgodny z warunkami zawartymi w zarządzeniu zostanie odrzucony z podaniem przyczyn jego odrzucenia.  

 

§ 7. Po dokonaniu oceny formalnej projektu, o której mowa w § 6 zarządzenia, projekt będzie podlegał ocenie merytorycznej przez Radę Budżetu Partycypacyjnego. Rada Budżetu Partycypacyjnego dokonuje wskazania 20 projektów przeznaczonych do konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Koszalina.

 

§ 8. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie przygotowań do konsultacji dotyczących Budżetu Partycypacyjnego i wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

§ 9 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Komunikacji Społecznej Urzędu

Miejskiego w Koszalinie.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

 

         

 

Kalendarium

 

19.04.2013 - 09.05.2013 - konsultacje społeczne dotyczące założeń budżetu obywatelskiego

03.06.2013 - 28.06.2013 - zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

01.07.2013 - 30.08.2013 - weryfikacja zgłoszonych projektów przez zespół ekspercki

02.09.2013 –06.09.2013 - konferencja prasowa dot. projektów, które zostaną poddane pod głosowanie

23.09.2013 - 13.10.2013 - głosowanie